1. 1
  Główne zasady Zarządzania Wiedzą (1 dzień)

  Opis szkolenia: Szkolenie przekazuje główne zasady i praktyki Zarządzania Wiedzą. Jest przeznaczone dla osób, które mają małe doświadczenie z zarządzaniem wiedzą organizacji lub też chcą uporządkować swoją wiedzę w tym temacie.
  Szkolenie poprzedzające: brak
  Program
  – W jaki sposób Zarządzanie Wiedzą może poprawić wyniki organizacji?
  – System Zarządzania Wiedzą (KM Framework)
  – Kluczowa wiedza organizacji
  – Transfer wiedzy
  – Kluczowe procesy Zarządzania Wiedzą
  – Samoocena – jak szczelny jest system Zarządzania Wiedzą w organizacji?
  – System Lekcji Nauczonych (Lessons Learned) – ciągłe doskonalenie.

 2. 2
  Praktyka Zarządzania Wiedzą (1 dzień)

  Opis szkolenia: Szkolenie/warsztat przygotowujące do zarządzania systemem Zarządzania Wiedzą w firmie.
  Szkolenie poprzedzające: Główne zasady Zarządzania Wiedzą
  Program
  – Zgodność z biznesem.
  – Przechwytywanie wiedzy.
  -Tworzenie zasobów wiedzy.
  – Upowszechnianie wiedzy
  – Kultura organizacyjna.
  – Strategia Zarządzania Wiedzą i wdrożenie.
  – Community of Practice – wartość dla organizacji.

 3. 3
  Zgodność Zarządzania Wiedzą z biznesem" (1 dzień)

  Opis szkolenia: Szkolenie przygotowujące do wdrożenia Zarządzania Wiedzą. Analiza kolejnych kroków.
  Szkolenie poprzedzające: Główne zasady Zarządzania Wiedzą
  Program:
  – Dokumenty strategiczne.
  – Etapy wdrożenia.
  – Plan wdrożenia.
  – Projekty pilotażowe.
  – Governance – kluczowy składnik Zarządzania Wiedzą.

 4. 4
  Community of Practice (1 dzień)

  Opis szkolenia:Szkolenie przekazuje uczestnikom wiedzę o tym, jak skutecznie budować i podtrzymywać działanie Communities of Practice, tak aby przynosiły korzyści biznesowe organizacji.
  Szkolenie poprzedzające: brak
  Program:
  – Czym są Communities of Practicea czym nie są?
  – Jaką wartość Communities of Practice wnoszą do firmy?
  – Zgodność z biznesem.
  – Uruchamianie Community of Practice.
  – Czynniki sukcesu Communities of Practice.

 5. 5
  Proces Lessons Learned, czyli ciągłe doskonalenie (1 dzień)

  Opis szkolenia: Szkolenie przygotowuje do wdrożenie systemu zarządzania lekcjami, jako systemu ciągłego doskonalenia i obniżenia kosztów organizacji.
  Szkolenie poprzedzające: brak
  Program:
  – Czym jest system zarządzania lekcjami (Lessons learned system)?
  – Procesy identyfikowania lekcji
  – Zapisywanie lekcji
  – Akcje
  – Współdzielenie lekcji
  – Technologia
  – Lekcje w postaci tacit

 1. 1
  Assessment i benchmarking

  Ocena stanu Zarządzania Wiedzą w organizacji (KM Assessment) jest przeprowadzana poprzez serię pogłębionych wywiadów z ludźmi reprezentującymi wszystkie istotne obszary organizacji.
  Wykorzystywany jest 15-punktowy model przetestowany w różnych sektorach gospodarki. Bieżący status każdego komponentu jest oceniany w skali 1-5, co pozwala na porównanie z innymi organizacjami.

  KM Assessment pozwala na zidentyfikowanie silnych stron organizacji w zarządzaniu swoją wiedzą, a także luk w systemie. Częścią raportu są rekomendacje zmian, wraz z priorytetami.

 2. 2
  Przygotowanie Strategii Zarządzania Wiedzą

  Strategię Zarządzania Wiedzą opracowuje się na podstawie 2, lub 3-dniowego warsztatu z zespołem Zarządzania Wiedzą i kluczowymi osobami lub serii wywiadów z kadrą zarządzającą. Przed zatwierdzeniem Strategia Zarządzania Wiedzą jest dyskutowana z kadrą zarządzającą.

  Strategia Zarządzania Wiedzą to dokument zawierający:

  • Wizję
  • Zakres
  • Czynniki napędowe
  • Propozycja wartości (Value proposition)
  • Obszary wiedzy krytycznej
  • Zarządzanie zmianą i interesariuszami
  • Pilotaże
 3. 3
  Strategia retencji i transferu wiedzy

  Strategia retencji wiedzy jest opracowywana na podstawie rozmów z kadrą zarządzającą i HR oraz poprzez skanowanie i mapowanie priorytetowych tematów.
  Strategiczne działania mogą obejmować na przykład następujące aktywności:

  • Transfer wiedzy do innych pracowników poprzez zbudowanie Community of Practice, dokumentację procesów, mentoring i coaching.
  • Przechwytywanie wiedzy. Powinni być zdefiniowani właściciele wiedzy, która staje się częścią programów szkoleniowych lub jest przekazana do Community of Practice.
  • Obniżenie pilności, poprzez zatrudnienie.
  • Wyeliminowanie potrzeby.
 4. 4
  Projektowanie Systemu Zarządzania Wiedzą (KM Framework)

  System Zarządzania Wiedzą w organizacji (KM Framework) to macierz o 4 wierszach: Role, Procesy, Technologia, Zarządzanie i 4 kolumnach: Komunikacja, Przechwytywanie, Organizowanie, Udostępnianie.
  Prawidłowy System eliminuje luki w przepływie wiedzy i jest dostosowany do organizacji. Nie ma uniwersalnego „szablonu” pasującego do wszystkich. Przedstawiamy System Zarządzania Wiedzą w postaci raportu wraz z opisem ról, procesów i wymaganej funkcjonalności technologii.

   

 1. 1
  Planowanie wdrożenia Zarządzania Wiedzą

  Celem tej usługi jest opracowanie najlepszego możliwego planu wdrożenia Zarządzania Wiedzą w organizacji. Wspólnie z zespołem Zarządzania Wiedzą planujemy na osi czasu szczegółowe aktywności i potrzebne zasoby, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Plan jest oparty o:

  • Wyniki oceny (Assessment i benchmarking) – jeśli dostępne
  • Strategię Zarządzania Wiedzą – jeśli dostępna
  • Zaproponowany i uzgodniony system Zarządzania Wiedzą (KM Framework) – jeśli dostępny
  • Plan komunikacji – jeśli dostępny
  • Etapowe zarządzanie zmianą
  • Analizę ryzyk
 2. 2
  Projektowanie projektów pilotażowych

  Wspólnie z zespołem Zarządzania Wiedzą identyfikujemy kluczowe obszary wiedzy w organizacji i interesariuszy. Potem definiujemy i wybieramy pilotażowe projekty. Ustalamy założenia, cele projektów, mierniki, kamienie milowe i definiujemy wskaźniki sukcesu.

  Projekty pilotażowe pozwalają na przetestowanie zaplanowanej struktury Zarządzania Wiedzą, a także dostarczają dowody wartości Zarządzania Wiedzą dla organizacji. Po wdrożeniu projekty pilotażowe służą jako szablony dla kolejnych projektów.

  Jeżeli jest taka potrzeba współpracujemy również później przy realizacji projektów. Zakres i forma pracy (warsztaty, konsultacje, plany działania,…) zależą od indywidualnych potrzeb organizacji.

 3. 3
  Tworzenie zasobów wiedzy (Knowledge Assets)

  Warsztaty szkoleniowe dla zespołów Zarządzania Wiedzą, w trakcie których wiedza, przechwycona z działań operacyjnych, jest przekształcana do postaci zasobów. Zasoby te mogą być wykorzystywane przez innych, złożone na Wiki, SharePoint czy w korporacyjnym Intranecie.
  Zasoby wiedzy (Knowledge Assets) to ustrukturyzowana i udokumentowana wiedza operacyjna, przechwycona z działań, plus kontekst, który nadaje jej sens plus historie i cytaty, a także linki do istotnych ludzi i dokumentów.

 4. 4
  Uruchomienie Community of Practice

  Warsztat (1 lub 2 dni) przygotowujący do uruchomienia CoP. Warsztat łączy teorię funkcjonowania CoP z dyskusją dotyczącą planowanego wdrożenia.

 1. 1
  After Action Review

  Warsztaty szkoleniowe jak włączyć After Action Review (AAR) do działalności operacyjnej, przeznaczone dla liderów zespołów, kierowników projektów oraz dla kadry kierowniczej organizacji. Celem AAR jest przechwytywanie wiedzy w trakcie działań.

 2. 2
  Peer Assist

  Opracowanie planu Peer Assist w organizacji, cele, warunki realizacji, agendy spotkań.
  Pełna facylitację procesu. Peer Assist to najbardziej efektywna metoda dostarczenia wiedzy do projektu przed jego rozpoczęciem.

 3. 3
  Przechwytywanie wiedzy w procesie Retrospekcji

  W oparciu o proces Retrospekcja przechwytywana jest w trakcie spotkania wiedza, która powstaje z interakcji zespołu – wiedza, której jednostki mogą być nieświadome, a którą zespół jako całość posiada. Tam, gdzie projekt albo zespół są szczególnie duże, proces Retrospekcja jest wspierany indywidualnymi wywiadami.
  Przechwytywanie lekcji z działalności operacyjnej i włączanie wiedzy do przyszłych projektów jest podstawą ciągłego doskonalenia procesów i poprawy wyników biznesowych.

 4. 4
  Wywiady

  Proces przejmowania wiedzy obejmuje następujące elementy:

  • identyfikacja wiedzy, która powinna być przechwycona;
  • ustalenie priorytetów poszczególnych tematów;
  • szczegółowy wywiad, pozwalający odkryć istotną wiedzę ukrytą;
  • zapakowanie wiedzy do postaci zasobu, który może być używany przez innych.
 5. 5
  Tworzenie zasobów wiedzy

  Warsztaty szkoleniowe dla zespołów Zarządzania Wiedzą , w trakcie których wiedza, przechwycona z działań operacyjnych, jest przekształcana do postaci zasobów. Zasoby te, złożone na Wiki, SharePoint czy w korporacyjnym Intranecie mogą i powinny być wykorzystywane później przez innych.
  Zasoby wiedzy (Knowledge Assets) to ustrukturyzowana i udokumentowana wiedza operacyjna, przechwycona z działań plus kontekst, który nadaje jej sens, plus historie i cytaty, a także linki do istotnych ludzi i dokumentów.