Procesy

Jeśli coś w organizacji pójdzie inaczej niż zaplanowano – może lepiej, może gorzej, po prostu inaczej, to takie zdarzenie może być lekcją dla organizacji, lekcją, która w przyszłości pozwoli podjąć lepsze decyzje. Można też o takiej lekcji zapomnieć i powtarzać w kółko te same schematy.

Czytaj dalej…

Czasami wiedza musi być przechwycona od pojedynczego człowieka albo jako część Learning History albo dlatego, że ten człowiek przechodzi na emeryturę lub zmienia pracę.

Wywiady

W takich przypadkach najlepszym podejściem jest wywiad (Knowledge Capture Interview). Proces przejmowania wiedzy obejmuje następujące elementy:

  • Identyfikacja wiedzy, jaka musi być przechwycona
  • Ustalenie priorytetów poszczególnych tematów
  • Pogłębiony wywiad, aby odkryć ukrytą wiedzę i przechwycić historie, które przywracają ją do życia.

Zapakowanie wiedzę do postaci zasobu, który będzie użyteczny dla innych.

Knowledge Handover jest spotkaniem organizowanym po zakończeniu projektu, podczas którego zespół projektowy udostępnia i poddaje pod dyskusję lekcje, które zostały zidentyfikowane w projekcie.

Knowledge Handover

Odbiorcami wiedzy są inne zespoły projektowe, liderzy Communities, eksperci merytoryczni. Uczestnicy spotkania mają okazję szeroko przedyskutować przechwycone lekcje, zadać dodatkowe pytania, tak aby dokładnie przeanalizować zarówno lekcje jak i ich implikacje.

Knowledge Handover jest jedną z metod upewnienia się, że lekcje zostaną wdrożone do działalności operacyjnej.

Zalety Knowledge Handover są następujące:

  • Lekcje przechwycone w projekcie będą raczej prowadzić do akcji, a nie tylko będą „zapisane na dysku i zapomniane”.
  • Promuje się współpracę pomiędzy projektami.
  • Zwiększa szanse na to, aby lekcje zostały zaadoptowane w przyszłych projektach.

Knowledge Exchange jest spotkaniem, w trakcie którego ludzie z różnych zespołów (ale na ogół z tej samej   community of practice – sieci praktyków, jeśli takie istnieją) spotykają się, aby wymienić wiedzę na temat jednego z kluczowych zagadnień operacyjnych. To proces o pierwszorzędnym znaczeniu dla rozwoju bazy wiedzy.
Knowledge Exchange
Na spotkanie zaprasza się ludzi, którzy są zaangażowani w pracę w jakimś obszarze. W większości są to ludzie z doświadczeniem, którym mogą się podzielić, ale również ludzie, którzy dopiero startują w tym obszarze i chcieliby zdobyć potrzebną wiedzę.

Każdy uczestnik spotkania jest potencjalnym klientem wiedzy, a wiele osób będzie także dostawcami wiedzy. Uczestnicy (15 do 50 osób)  powinni pracować na równorzędnych stanowiskach (peer). Spotkanie ma formalną strukturę, z góry zaplanowaną.

Retrospekcja

Retrospekcja jest spotkaniem, które odbywa się zaraz po zakończeniu projektu. To jeden z najbardziej skutecznych procesów przechwytywania wiedzy od zespołu projektowego po zakończeniu większego zadania.

Czas trwania zależy od wielkości zespołu projektowego, długości projektu i jego złożoności. Może to być 30 minut do godziny, dla krótkich, prostych projektów; a może to być kilka albo więcej godzin dla projektu, który trwa 6 miesięcy, a zespół projektowy liczy 10 osób. Retrospekcja realizowana w partnerstwie, wewnątrz- lub międzyfirmowym może zająć dwa dni. Generalna zasada mówi, że aby oszacować czas trwania procesu Retrospekcja należy pomnożyć ilość osób należących do zespołu projektowego przez 30 minut.

Przy pomocy Retrospekcji można wydobyć kluczową wiedzę i doświadczenie zdobyte przez zespół projektowy i przełożyć to na działanie, a także zasoby, które będą mogły być wykorzystane przez przyszłe projekty. Dzięki ułatwieniu dialogu (facylitacja) wewnątrz zespołu, wydobywana jest wiedza, której poszczególni ludzie są nieświadomi, ale którą zespół jako całość posiada.

  • 1
  • 2