Strategia Zarządzania Wiedzą

#RulesSłowo „Governance” nie ma odpowiednika w języku polskim. W zależności od słownika tłumaczy się to jako „rządzenie, zarządzanie, ład, nadzór …”.

W kontekście Zarządzania Wiedzą Governance jest działaniem, które ustala w organizacji pewne obowiązujące wzorce postępowania. Bardziej rządzenie niż zarządzanie i bardziej nadzór niż ład. To jednoznaczny przekaz ze strony kierownictwa, jakie zachowania w kontekście zarządzania wiedzą są zgodne z polityką firmy, a jakie nie są.

Continue reading

#RetencjaWiedza jest kluczowym zagadnieniem w organizacji, jeśli jest istotnym czynnikiem biznesowym lub jest jednym z kluczowych produktów organizacji.  Przykłady takich organizacji:

  • jeżeli prowadzi się działania powtarzalne, gdzie wiedza z przeszłości może poprawić przyszłe wyniki, to wiedza ma kluczowe znaczenie;
  • wiedza będzie również ważnym problemem biznesowym, jeżeli jest wysoka rotacja pracowników i trzeba szybko przekazywać wiedzę następnej ich generacji;

Continue reading

#WarningJeśli na korytarzach można usłyszeć takie zdania jak poniżej, to może to być znak, że organizacja ma problem z zarządzaniem swoją wiedzą:

  • „Jestem pewien, że słyszałem jak ktoś o tym mówił pewnego dnia, ale za nic nie pamiętam, kto to był?”
  • „Ktoś w firmie musiał to już robić wcześniej – ale kto by to mógł być?”
  • „Jak się dowiedzieć, gdzie mogę coś znaleźć na ten temat?”

Continue reading

#AlignZarządzanie Wiedzą zaczyna się od zdefiniowania celów biznesowych. Co jest dla organizacji ważne? Na czy należy się skoncentrować?
Nie ma jednego, uniwersalnego podejścia. Każda organizacja ma swoje  indywidualne potrzeby i swoje indywidualne cele. Zarządzanie Wiedzą musi wspierać te potrzeby, inaczej nie ma uzasadnienia dla wdrożenia.
Pierwszym krokiem jest więc zdefiniowanie co jest dla organizacji kluczowe. Są cztery typowe obszary w których Zarządzanie Wiedzą wnosi dużą wartość:

Continue reading

#DocsStrategia Zarządzania Wiedzą to podstawowy dokument w każdym programie wdrożenia, który powinien być przygotowany na bardzo wczesnym etapie wdrożenia.
Dokument ten definiuje kontekst biznesowy, zapewnia zgodność programu Zarządzania Wiedzą ze strategią biznesową organizacji i określa granice, w obrębie których program wdrożeniowy będzie działał.

Strategia składa się z pakietu dokumentów, na który składają się co najmniej elementy jak poniżej:

» Pokaż listę dokumentów ...

Zasady strategiczne, o które będzie się opierać wdrożenie. To mogą być na przykład takie zasady jak: Zarządzanie Wiedzą musi być zgodne z celami biznesowymi, należy skoncentrować się na krytycznej wiedzy organizacji, wdrożenie będzie prowadzone jako program zmiany.

Wizja – jak wdrożenie Zarządzania Wiedzą zmieni naszą organizację? Jak będzie wyglądała, kiedy program wdrożeniowy będzie zakończony?

Zakres wdrożenia – jakie obszary organizacji będzie obejmowało wdrożenie? Jakich obszarów NIE będzie obejmowało? Zakres musi być zdefiniowany na tyle rygorystycznie, żeby wdrożenie nie obejmowało wszystkiego i na tyle szeroko, żeby można było wdrożyć cały, kompletny System.

Czynniki biznesowe (Business drivers) – Zarządzanie Wiedzą służy potrzebom biznesowym. Ale jakie to potrzeby są: doskonałość operacyjna, wiedza o Kliencie, innowacyjność, rozwój? To powinno zostać zdefiniowane w Strategii Zarządzania Wiedzą.

Propozycja wartości (Value proposition) – jaką wartość Zarządzanie Wiedzą wniesie do organizacji? Jakie będą korzyści z wdrożenia?

Obszary wiedzy krytycznej – nie ma potrzeby, aby zarządzać każdą wiedzą organizacji. Należy skoncentrować się na kilku krytycznych obszarach i tam adresować działania. Jak wiedza jest krytyczna dla organizacji? Jak wiedza jest potrzebna do tego, żeby osiągać cele biznesowe?

Kluczowi interesariusze i zarządzanie zmianą – Zarządzanie Wiedzą jest programem zmiany. Zmiany kultury organizacyjnej, zmiany postaw. Należy zrobić mapę wszystkich interesariuszy, którzy będą ta zmianą objęci, ich znaczenie i możliwy wpływ na przebieg wdrożenia.

Propozycja projektu pilotażowego – w oparciu o zasady, wizję, zakres, czynniki biznesowe, wiedzę krytyczną i mapę interesariuszy należy wskazać kilka obszarów, gdzie Zarządzanie Wiedzą mogłoby mieć największe znaczenie. To kandydaci na projekty pilotażowe.

» Schowaj listę dokumentów ...

  • 1
  • 2