Assessment jest narzędziem diagnostycznym, które bada stan zarządzania wiedzą w organizacji, porównuje z innymi (benchmarking) oraz wskazuje rekomendowane działania korygujące.
Metodą wykorzystywaną do oceny są pogłębione wywiady, których celem jest zidentyfikowanie tego co funkcjonuje w organizacji, czego brakuje i co wymaga poprawy.
Badane są 4 formy transferu wiedzy:

 • komunikacja;
 • przechwytywanie wiedzy;
 • synteza;
 • upowszechnianie;

Dla każdej z nich badany jest stan każdego z 4 składników Systemu Zarządzania Wiedzą, na który składają się:

 • Role i odpowiedzialności
 • Procesy
 • Technologia
 • Governance (kultura, oczekiwania, mierniki, wsparcie).

Razem tworzy to 16-elementową macierz, której elementy są oceniane w skali 1-5.
Ta macierz daje obraz sił i słabości Zarządzania Wiedzą w organizacji.

Benchmarking

Benchmarking

Benchmarking

Metodologia Knoco była testowana w wielu organizacjach z różnych sektorów. Dzięki wykorzystaniu skali numerycznej wyniki mogą być porównywane ze sobą. Przykładowa mapa znajduje się na rysunku obok.
Mapa zawiera oceny: Klienta, organizacji najlepszych i najgorszych w grupie, wyniki średnie.

Rekomendacje

W trakcie oceny identyfikowane są luki i elementy, które wymagają poprawy. Raport końcowy zawiera rekomendowane działania, które eliminują te luki lub poprawiają obszary, które tego wymagają. Przykładowe rekomendację mogą być następujące:

Mapa rekomendowanych działań Zarządzania Wiedzą

Mapa rekomendowanych działań

 • Odpowiedzialność za przechwytywanie wiedzy o produktach i klientach powinna być jednoznacznie ustalona i na takim poziomie, że zapewnia to spójne jej dostarczanie.
 • Powinny być jednoznacznie przypisane role i odpowiedzialności za zasoby wiedzy, tak za wytwarzanie jak i za ich aktualizację.
 • Powinna zostać wybrana technologia, która będzie przechowywała zasoby wiedzy.
 • Duże projekty powinny wprowadzić Retrospekcję na zakończenie ważnych etapów.
 • Powinny zostać wprowadzone spotkania After Action Review po każdym istotnym incydencie.. …

Każda rekomendowana akcja ma przypisane atrybuty trudności i pilności. Przykładowa mapa działań znajduje się na rysunku.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *