Home

Wykorzystywanie Najlepszych Praktyk to metoda na polepszenie wyników i doskonalenie organizacji. Jest na to wiele przykładów. To dość oczywiste. Jeśli organizacja potrafi wykorzystywać swoje doświadczenia, swoje praktyki i wykonywać zadania za każdym razem lepiej i lepiej, jeśli nie powtarza starych błędów i jeśli idzie w ślad za dobrymi pomysłami (czytaj praktykami), to jest to prosta droga do stałej poprawy.

Ale jest i czarna strona tego medalu. Stosowanie Najlepszych Praktyk może być też destrukcyjne i przynosić efekty odwrotne do zamierzonych. Może tak być, że Najlepsza Praktyka staje się alibi dla braku rozwoju, dla nie-uczenia się, że zabija kreatywność i innowacyjność. Ludzie w firmie mogą działać zgodnie z praktyką nieefektywną, przestarzałą i z pewnością nie-najlepszą. I z całym szacunkiem dla wszystkich ludzi pracy może stać się to wygodnym narzędziem samousprawiedliwienia „działałem przecież zgodnie z najlepszą praktyką”.
Czytaj dalej

kmvsdocWiedzę w organizacji można znaleźć w ludziach i w dokumentach. Ale czy każdy dokument z informacją jest wiedzą organizacji? Nie, nie każdy dokument z informacją jest wiedzą. Jeśli zawartość dokumentu nie pomaga w podejmowaniu dobrych decyzji czy skutecznych działań, to jest to jedynie informacja, nie wiedza.

Dokumenty projektowe, opisy stanowisk etc. – nie są wiedzą, to informacje. Wiedza to więcej niż informacja.

Wiedza to informacja, która pozwala na podjęcie decyzji. Wiedza to coś, co pozwala informację interpretować. To doświadczenie. Wiedza to know-how.
Częściowo wiedzę można zakodować, zapisać w postaci dokumentu. Wtedy mówimy o niej, że to wiedza jawna (explicit). Przechwycić i zakodować można tylko część wiedzy, nie całą.  

» Pokaż więcej ...


Ludzie wiedzą więcej niż potrafią powiedzieć i potrafią więcej powiedzieć niż napisać (proszę spróbować nauczyć się jeździć na nartach tylko z podręczników). Wiedza, której nie da się zapisać, to wiedza niejawna (tacit). W organizacji jest jej znacznie więcej niż wiedzy przechowywanej w dokumentach.

Wiedza i informacja mają wspólny obszar. To obszar wiedzy explicit, czyli wiedzy zamienionej na dokument. To są na przykład:

  • Wskazówki
  • Listy kontrolne
  • Poradniki
  • Instrukcje
  • FAQ
  • Procedury
  • Materiały szkoleniowe

Wiedzą explicit (zapisaną w postaci dokumentu) zarządzamy zupełnie inaczej niż wiedzą, której nośnikiem jest człowiek. Tą pierwszą zarządzamy poprzez technologię, tą drugą poprzez bezpośredni kontakt ludzi, poprzez sieci współpracy, Communities of Practice, czy też procesy oparte o konwersację, takie jak Peer Assist czy Knowledge Exchange. Sama technologia pozostawi ten obszar nietknięty.

» Schowaj tekst ...

prizeHistoria o tym, jak Xerox obniżył koszty poprzez zbudowanie systemu Zarządzania Wiedzą. Można o tym poczytać tutaj albo tutaj.

A było tak: szukając sposobu na to, aby poprawić obsługę klienta Xerox odkrył, że serwisanci stoją czasem przed problemami, które nie mogą być rozwiązane poprzez standardowe kanały wsparcia. Nie potrzebowali pomocy w rozwiązywaniu problemów typowych, bo to mogli znaleźć w dokumentacji. Tym, czego naprawdę potrzebowali było wsparcie w rozwiązywaniu problemów nietypowych.

Czytaj dalej

busfactor

„The Bus Factor” to ilość pracowników,
która musiałaby wpaść pod autobus,
zanim JPL straciłaby
ważne techniczne umiejętności.

JPL to Jet Propulsion Laboratory, jedno z centrów badawczych NASA, a powyższy cytat pochodzi z ostatniego Newslettera wydawanego przez The Office of the Chief Knowledge Officer (OCKO) należące do tej instytucji.
OCKO jest odpowiedzialne za to, że krytyczna wiedza JPL jest zatrzymywana i współdzielona.

#RulesSłowo „Governance” nie ma odpowiednika w języku polskim. W zależności od słownika tłumaczy się to jako „rządzenie, zarządzanie, ład, nadzór …”.

W kontekście Zarządzania Wiedzą Governance jest działaniem, które ustala w organizacji pewne obowiązujące wzorce postępowania. Bardziej rządzenie niż zarządzanie i bardziej nadzór niż ład. To jednoznaczny przekaz ze strony kierownictwa, jakie zachowania w kontekście zarządzania wiedzą są zgodne z polityką firmy, a jakie nie są.

Czytaj dalej