Diagnoza stanu Zarządzania Wiedzą

Każda organizacja zarządza swoją wiedzą, nawet jeśli to zarządzanie nie jest oparte o formalne wdrożenie i o formalny system.
WordleQuizAssessEng
Przedstawiona dalej metoda „Knoco self assessment” pozwala na ocenę aktualnego systemu Zarządzania Wiedzą w organizacji i identyfikację luk w tym systemie. Trzeba pamiętać – system jest tak dobry, jak najsłabsze ogniwo.

Cała diagnoza jest podzielona na kilka obszarów. W każdym obszarze należy wskazać scenariusz opisujący najlepiej zasady panujące w firmie. I choć trudno tu mówić o odpowiedziach poprawnych i niepoprawnych, to w każdym obszarze jedna z odpowiedzi – ta, która jest najlepszym rozwiązaniem – została oznaczona jako „Poprawna”. To jest cel, do którego organizacja powinna dążyć.

Gdyby tę analizę zrobić powtórnie, tym razem odpowiadając na pytanie – jaki stan chcielibyśmy w firmie osiągnąć, jakie są nasze oczekiwania – wówczas różnice pomiędzy wartościami obecnymi i oczekiwanymi wskażą luki w systemie zarządzania wiedzą. Wyeliminowanie tych luk powinno poprawić przyszłe wyniki biznesowe organizacji. Ale potrzebny będzie plan działania i dalej – samo działanie.

Następne pytanie – jak wyglądają oceny dla różnych jednostek organizacyjnych? Czy istotnie różnią się od wyników całej organizacji? Jakie to nasuwa wnioski?