Usługi strategiczne

 

Usługi strategiczne ułatwiają organizacjom start procesu wdrożenia Zarządzania Wiedzą poczynając od pierwszego kroku, jakim jest Assessment (ocena stanu Zarządzania Wiedzą w organizacji), identyfikację kluczowej wiedzy organizacji, przygotowanie planu wdrożenia, czy też wybór projektów pilotażowych.


Pełen zakres usług strategicznych obejmuje:

 1. 1
  KM Assessment i benchmarking

  Ocena stanu Zarządzania Wiedzą w organizacji (KM Assessment) jest przeprowadzana poprzez serię pogłębionych wywiadów z ludźmi reprezentującymi wszystkie istotne obszary organizacji. Wykorzystywany jest 15-punktowy model przetestowany w różnych sektorach gospodarki. Bieżący status każdego komponentu jest oceniany w skali 1-5, co pozwala na porównanie z innymi organizacjami.

  KM Assessment pozwala na zidentyfikowanie silnych stron organizacji w zarządzaniu swoją wiedzą, a także luk w systemie. Częścią raportu są rekomendacje zmian.

 2. 2
  Strategia KM

  Strategia KM to dokument zawierający:

  • Wizję
  • Zakres
  • Czynniki napędowe
  • Propozycja wartości (Value proposition)
  • Obszary wiedzy krytycznej
  • Zarządzanie zmianą i interesariuszami
  • Pilotaże

  Strategię KM opracowuje się na podstawie 2, lub 3-dniowego warsztat z zespołem KM i kluczowymi osobami lub serii wywiadów z kadrą zarządzającą.
  Przed zatwierdzeniem Strategia KM jest dyskutowana z kadrą zarządzającą.

 3. 3
  Strategia retencji i transferu wiedzy

  Strategia retencji i transferu wiedzy jest podejściem przeciwdziałającym utracie kluczowej wiedzy organizacji w przypadku odejścia ludzi z doświadczeniem i zastąpienia ich przez zespół mniej doświadczony. W małej firmie, działania koncentrują się na jednostkach, podczas gdy w większych firmach sensowne jest nałożenie priorytetów na poszczególne tematy. Strategia retencji wiedzy wprowadza niezbędne interwencje eliminujące ryzyka utraty wiedzy.

  Strategia retencji wiedzy jest opracowywana na podstawie rozmów z kadrą zarządzającą i HR oraz poprzez skanowanie i mapowanie priorytetowych tematów. Strategiczne działania mogą obejmować na przykład następujące aktywności:

  • Transfer wiedzy do innych pracowników poprzez zbudowanie Community of Practice, dokumentację procesów, mentoring i coaching.
  • Przechwytywanie wiedzy. Powinni być zdefiniowani właściciele wiedzy, która staje się częścią programów szkoleniowych lub jest przekazana do Community of Practice.
  • Obniżenie pilności, poprzez zatrudnienie.
  • Wyeliminowanie potrzeby.
 4. 4
  Projektowanie KM Framework (system Zarządzania Wiedzą)

  System Zarządzania Wiedzą w organizacji (KM Framework) to macierz, która obejmuje wszystkie niezbędne składniki, tj. Role, Procesy, Technologia, Zarządzanie, dla każdego obszaru KM, tj. Komunikowanie, Przechwytywanie, Organizowanie, Udostępnianie. Punktem startowym jest bieżący stan  elementów zarządzania wiedzą, zdiagnozowany w trakcie procesu Assessment (ocena stanu KM w organizacji). Assessment, oprócz oceny stanu bieżącego, identyfikuje również luki w systemie. Prawidłowy Framework eliminuje te luki i jest dostosowany do organizacji. Nie ma uniwersalnego „szablonu” pasującego do wszystkich. Przedstawiamy KM Framework w postaci raportu wraz z opisem ról, procesów i wymaganej funkcjonalności technologii.